Общи условия

Информация относно Администратора на лични данни:
„Фото Училище“ ЕООД
ЕИК: 203540199
e-mail: училище*photoschool.bg (* = @ / училище = school)
телефон: +359 886721288

Общите условия за ползване на photoschool.bg с цел Потребителят да се запознае с тях и да вземе своето информирано решение. При положение, че използвате услугите на photoschool.bg, че сте съгласни с настоящите Общи условия за ползване. Тези Общи условия важат за всички форми на учебно-преподавателска дейност, които Фото Училище ЕООД извършва: онлайн и присъствено, чрез видео курс в това число: курсове за деца, курсове за възрастни, онлайн магазин, други образователни дейности и проекти. Всяка една дейност има за цел да разпространи информация чрез предаване на знания.

Общите условия за ползване са валидни винаги, когато клиентът заяви услуга, предоставяна от “Фото Училище” ЕООД, която е обявена на официалния сайт: photoschool.bg

I. ПРЕДМЕТ

1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Фото Училище” ЕООД, наричан по-долу за краткост Фото училище (Изпълнител), и посетителите, наричани по-долу Потребители (Курсисти/Родители на курсисти), на предоставяните услуги.

За да използва услугите, Потребителят трябва да:
– попълни с верни данни формуляра за заявка на услуга на сайта или като се обади на посочения телефонен номер 0886721288; при условие, че потребителят е непълнолетен, това действие извършва неговият родител/настойник
– декларира съгласието си, че е запознат и приема общите условия – при условие, че Потребителят е непълнолетен, това действие извършва неговият родител/настойник.

“Фото Училище” ЕООД не носи наказателна отговорност, ако това действие не е спазено.

2.Договорът между Фото училище и Потребителя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес photoschool.bg, заедно с всички изменения и допълнения към тях.
3.Договорът се счита за сключен от момента на подаване на заявка за поръчка от Клиента, независимо дали е подадена чрез формата за заявка на услуга, e-mail на електронния адрес или чрез обаждане на посочения телефонен номер.
4.След постъпване на заявка в срок до 2 работни дена Фото училище се свързва по телефона, за да уведоми Потребителя за по-нататъшните действия.
5.Всяка една услуга се осигурява от Фото училище и въз основата на Индивидуален договор/ Заявление, сключен със съответния потребител, в който са обобщени и изведени част от общите условия, които се отнасят за конкретната услуга. Потребителят ги приема доброволно и се съгласява с тях чрез подпис.
6. С подписване на Индивидуален договор/ Заявление, за която и да е услуга наФото училище ЕООД, Потребителят е поканен да се запознае и с официалните настоящи общи условия на “Фото Училище” ЕООД, публикувани публично на сайта: photoschool.bg . Със своя подпис Потребителят декларира, че се е запознал и се съгласява с тях.

II. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между Фото училище и потребителите на услугите.

Услугите се осигуряват от Фото училище и въз основата на Индивидуален договор/ Заявление, сключен със съответния потребител.

1.Основни понятия:
ПОТРЕБИТЕЛ според Закона за защита на потребителите е „всяко физическо лице, което придобива материали или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност”.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЛИ КЛИЕНТ, е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което чрез предоставените услуги в сайта photoschool.bg заявява своето желание за извършване на същите услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като срещу това дължи съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛ е юридическо лице, което се наема да извърши конкретно зададена услуга от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок и според договорните изисквания.
ЕЛЕКТРОННА ПОРЪЧКА – постъпила е заявка по e-mail за изпълнение на вид услуга, предлагана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В нея клиентът предоставя доброволно своите лични данни (имена, телефон, адрес за кореспонденция), както и допълнителна информация относно изпълнението на УСЛУГАТА.
УСЛУГА – социално взаимодействие между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или КЛИЕНТЪТ, възлага извършването на индивидуална поръчка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел удовлетворяване на потребности и желания, свързани с размяна на стойности (т.е. дейности). В този смисъл услугата е нематериален продукт и зависи от качеството на изпълнение, като КЛИЕНТЪТ може да взема пряко участие в процеса.
КУРСИСТ е всяко физическо лице, което се възползва от обучението
РОДИТЕЛ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

III. Записване за обучение

1.Записването за курс става чрез попълване на форма за записване, която може да бъде намерена на сайта photoschool.bg, чрез съобщение по имейл, по фейсбук страниците или чрез обаждане по телефона.
2. Записването за курс се състои чрез подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор.
3.Таксата може да бъде внесена цялата или на няколко вноски., като последната вноска трябва да бъде внесена не по-късно от провеждане на последния урок и в определения предварително срок.
4. Записването се приема за настъпило след плащането на капаро 20 процента от цената на курса по банковата сметка на Фото Училище ЕООД.
5. При постъпило плащане Изпълнителят потвърждава по телефон, чрез съобщение или по e-mail на Възложителя.
6. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с Родител/ Настойник.

IV.Такси, начин на плащане и отстъпки:

1. Такса:
Таксата за всяко обучение и стойността на учебните пособия са посочени в страницата на предлаганото обучение или продукт.
2. Начин на плащане:
2.1. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски, съгласно индивидуалния договор.
2.2 Таксата може да бъде платена по банков път по сметката на Фото училище или на място.
2.3 При плащане на вноски срокът за внасяне е описан подробно в страницата на обучението.
2.4 Фото училище си запазва правото да прави промени в таксите на обучение, за които ще уведомява предварително потребителите чрез индивидуалния договор.
2.4 Когато курсистът е заплатил капаро за запазване на място в група и се откаже преди заплащането на първа вноска, капарото НЕ се възстановява.
3.0 За предстоящи и/или периодични отстъпки от услугите, Фото училище ще уведомява своите потребители предварително чрез фейсбук страницата, сайта, имейл или по телефона.

V. Прекъсване на обучението от страна на потребителя

1. При едностранно прекратяване на договора от страна на курсиста до 5 работни дни преди старта на обучение, Фото училище възстановява цялата внесена сума за курса без капарото.
2. Срокът за възстановяване на такса е 10 работни дни от подаване на писмено заявление.
3. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след старта на обучението. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста след старта на обучение Фото училище НЕ възстановява заплатената такса.
4.Ако на курсист се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства/медицински причини, Управителят ще разгледа и одобри молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса.
4.1 Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя на посочения в сайта имейл.
4.2 Размерът на частта, която ще се прехвърли или възстанови, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаване на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10% от внесена от курсиста сума.
4.3 Прехвърлената такса може да се ползва през следващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
4.3 Молбата се разглежда от Управителя в срок от 10 работни дни, при одобрение за връщане на част от таксата, същата се връща по банков път или на място в Фото училище във Варна.
4.4 Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.
5. Когато курсистът е подписал договор за пакет индивидуално обучение, който е решил да плаща на вноски, при отказ от обучение от страна на курсиста, той заплаща 20 % от оставащата сума по договора като неустойка.

VI.Отсъствие от обучение от страна на курсиста

1. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия или да не присъства.
2. Необходимо е курсистът да идва на време за обучението, тъй като часовете са съобразени с всички участници и графика на преподавателя.
3. Когато на курсист се наложи да отсъства, урока ще се води за проведен и заплатен, тъй като часът е запазен и на него присъстват останалите курсисти.
4. Пропуснатите уроци не се вземат допълнително.

VI.Прекратяване на обучението от страна на Фото училище

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Фото училище в следните случаи:

1.1 Лошо поведение на курсиста. Фото училище има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2 Неплащане на такса. Фото училище има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в определените предварително сроковете.

1.3 Във всички други случаи на прекратяване на обучение от страна на Фото училище, Фото училище е длъжен да уведоми потребителят за причините за прекратяването и да възстанови частта от предплатената таксата за оставащите уроци, но не и за вече проведените.

1.4 Фото училище си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи, ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер.

VI. График на занятията.

1. Графикът на занятията се изготвя преди началото на курса и не се променя заради странични ангажименти от страна на курсиста.

2.Фото училище си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия при възникнали неочаквани обстоятелства. За такива промени родителите ще бъдат уведомявани своевременно.

VI. Обучение

1. В този процес на обучение има три страни: Родителите, Курсиста и Преподавателят. В интерес на всяка една от тези страни е обучението да е ефективно и резултатно. И трите страни са съгласни, че за да реализират тези две цели е нужно да комуникират помежду си и да си дават обратна връзка. Родителите и курсистът трябва да спазват инструкциите и препоръките от инструктора. Инструкторът трябва да съобразява индивидуално с всеки курсист инструкциите.
2. В процеса на обучение курсистите имат домашно, което трябва да правят редовно. Само с изпълнение на домашното се гарантират резултатите в края на курса. Домашното отнема не повече от 20 минути.

VII ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Да посочи точни и валидни данни (имена, телефон, дата и година на раждане и електронен адрес за контакт) за кореспонденция.
2. Да заплати сумата, уговорена между двете страни в определените срокове.
3. Да получи в определените срокове материалите, уговорени между двете страни.
4. Да не извършва действия, които се категоризират като злоумишлени.
5. Да спазва етичните правила за комуникация, не накърняващи личността.
6. При неспазване на задълженията Фото училище има право да прекрати изпълнението на услугата и да търси обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи по смисъла на законодателството на Република България, както и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Фото училище

1.В срок да изпълни поетите ангажименти към Потребителя.
2. Да спазва етичните правила за комуникация, не накърняващи личността.
3. При възможност да окаже съдействие за допълнителни непредвидени действия.
4. Да уведомява Потребителя за различни обстоятелства, възникнали в етапите на взаимно сътрудничество.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

1. Без писменото изрично съгласие на Фото училище, Потребителят няма право да разпространява или да предоставя копия на материалите, които е получил под каквато и да е форма (чл. 18а и 19 от Закона за авторското право и сродните му права).
2. Фото училище дава съгласието си за ползване на авторски материали в процеса на обучение по време на курса, за което са предназначени и след като е заплатено за тях, но се изисква писмено изрично съгласие на Фото училище за тяхното разпространение, изготвено в два екземпляра за всяка от страните.
3. Фото училище дава съгласието си за ползване на материалите с цел защита или представяне на научен труд, когато от същия е изискано да създаде съдържание за нуждите на Потребителя. Изисква се писмено изрично съгласие на Фото училище за тяхното разпространение, изготвено в два екземпляра за всяка от страните.
4. Всички снимки, публикувани на този сайт са авторски и са направени със съгласието на родителите на децата. Всеки опит за възпроизвеждане и използване на материалите от този сайт в други сайтове и платформи е забранено и наказуемо.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

Фото училище ЕООД предприема мерки за Защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и дадените му права като администратор на същите.
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на образователни услуги, „Фото училище“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.„Фото училище“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие доброволно предоставяте във връзка с използването на услугите и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
- подаване на заявена от Вас услуга или изпращане на запитване чрез платформата на сайта photoschool.bg
- индивидуализация на страна по договора;
- регистрация на участник в събитие, организирано от Фото училище ЕООД;

поръчка на продукт от магазина
- счетоводни цели;
- статистически цели;
- защита на информационната сигурност;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
- изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използваните услуги и др.

Принципи при обработката на Вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Обработват се следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания, като основанието за обработка на личните данни е, че с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта или при сключването на писмен договор между „Фото училище“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR:

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, дата и година на раждане, електронна поща, телефон) с цел осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание.
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер и адрес. Целта, за която се събират данните е издаване на фактура за извършване на плащания.
Сключване на писмен договор за извършване на услуга – при заявяване на желание от Вас за изпълнение на определен вид услуга/услуги, които предлага Фото училище, се сключва договор, като данните, които се използват са: имена, дата и година на раждане, адрес, телефон за контакт и електронен адрес.

Всеки Потребител доброволно дава своите лични данни и се съгласява доброволно с тяхната обработка и защита от страна на Администратора на Лични данни – Фото училище.
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Стелла Акадми“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено искане в свободен текст. Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Фото училище“ ЕООД има задължението да ги изтрие в едномесечен срок от писмено подадената молба на имейла посочен в сайта.

„Фото училище“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от десет години. След изтичането на този срок се полагат необходимите мерки за изтриване и унищожаване на всички Ваши данни без ненужно забавяне.

„Фото училище“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. „Фото училище“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

XI.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.photoschool.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.photoschool.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането, на която и да е страница от МАГАЗИНА , както и в другите страници на www.photoschool.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. “Фото училище” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина www.photoschool.bg.

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е “Фото училище” ЕООД.

3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя се определя спрямо доставчика и не зависи от индивидуалната политика на Фото училище ЕООД.

4. Разходът за транспортните услуги се поема от Потребителят.

5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите, се определят в срок до три работни дни от направена поръчка лично по телефон или по имейл.

6. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от поръчка.
Потребителят има право да се откаже от своята поръчка, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• датата на е-писмо с информация за достъп, в случай , че прудукта е онлайн услуга / обучение; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: датата, на която Вие или трето лице и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА, посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от поръчката с недвусмислено писмено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на е-поща описана най-горе, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от поръчката, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от поръчката, МАГАЗИНЪТ ще възстанови стойнстта на продукта, която е получил, с изключение на транспортните разходи, които са за сметка на Потребителят и в случай на отказ и връщане на поръчката, транспортните разходи се поемат от Потребителят.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продуктите обратно и само ако продуктът е в ненарушен търговски вид.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

7. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

8. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля, проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

Преди да поръча продукт Потребителят е длъжен да се увери за наличността му на тел: 0886721288 особено ако желае да поръча повече бройки. В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с на телефон: +359 886 721 288. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата www.photoschool.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.Недействителността на отделни клаузи от договора за обучение, не води до недействителност на целия договор. Страните трябва да предприемат мерки за замяната на недействителната клауза с друга такава договорна разпоредба, а ако не постигнат съгласие, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава.

2.Всички спорове между Фото училище и Потребителите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните, ако това не е възможно споровете ще бъдат разрешавани от компетентния Арбитражен съд на Република България.

3.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

4.Общите условия имат силата на договор и са задължителни както за Фото училище, така и за Потребителите. Фото училище има право да ги променя едностранно, като промените ще бъдат публикувани на интернет страницата. Всеки доброволно може да се запознае с публикуването на изменените Общи условия. Фото училище си запазва правото да не информира при настъпила промяна в обстоятелствата. С оглед на това промените ще се отнасят само до Потребителите, постъпили след измененията нa Общи условия.

XII. Предложения, жалби и молби

1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени писмено на място в Фото училище на адрес: гр. Варна, бул. Ян Хунияди №6 етаж:4 студио: 1, както и на електронната поща school*photoschool.com (*=bg). Подадените предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от Фото училище не по-късно от десет работни дни от писменото им получаването.

Настоящите Общи условия са приети и утвърдени от Деян Недялков– Управител на Фото училище и влизат в сила от 2.10.2021 год.